ثبت شرکت، ثبت برند، اخذ ایزو، پلمپ دفاتر شرکتها، انحلال شرکت، ثبت تغییرات شرکتها و صورتجلسات و آگهی های شرکتها و... نیاز به مشاوری امین و کارآزموده دارد.با مشاورین ما تماس بگیرید : 88884114 021
  • ثبت شرکت

  • مشاوره ثبت شرکتها

  • ثبت تغییرات شرکتها

  • پلمپ دفاتر شرکتها


فرم ثبت شرکت تعاونی
فرم شماره 1 
اینجانبان هیات موسس شرکت / اتحادیه تعاونی ............ ضمن ارائه کلیات طرح پیشنهادی پیوست و معرفی آقای / خانم ..........................فرزند ............ بشماره شناسنامه .................. صادره از .................... بعنوان نماینده تام الاختیار این هیات جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات لازم، بدینوسیله درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی ............... را می‌نمائیم.
نام و نام خانوادگی و امضاء هیات مؤسس
 
 
نشانی کامل و تلفن نماینده هیات موسس
 
 
 
فرم شماره 2 
بازگشت به درخواست مورخ .................. کلیات طرح پیشنهادی ارائه شده بررسی و تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی ............................. مشروط به رعایت مشخصات مذکور در کلیات و ضوابط و مقررات قانون مربوط بلامانع اعلام می‌گردد . 
مقتضی است طبق دستورالعمل پیوست نسبت به انجام مراحل و تشریفات قانونی تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ صدور این موافقت نامه اقدام و مدارک لازم را جهت بررسی و صدور مجوز ثبت به این اداره کل/اداره معتبر خواهد بود. 
اداره کل / اداره تعاون 
فرم شماره 3 
تاریخ: 
اولین مجمع عمومی عادی شرکت/اتحادیه‌تعاونی ................... (درشرف تأسیس) در ساعت ............. روز............ مورخ. .............. در محل .................. برگزار میشود از کلیه داوطلبان عضویت دعوت میشودبا در دست داشتن ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهمرسانید. 
ضمناً داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی موظفند تا 5 روز پس از صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوط رابه هیات موسس تحویل نمایند. 
دستور جلسه: 
1- گزارش هیات موسس در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقدی و اتخاد تصمیم در مورد آنها 
2- بررسی و تصویب اساسنامه 
3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره وفق اساسنامه تصویبی 
4- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و عالی البدل وفق اساسنامه تصویبی 5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های تعاونی 
6- دادن مأموریت به اعضای هیئت مدیره جهت ثبت تعاونی 
فرم شماره 4 
اولین مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاونی ................ (در شرف تأسیس) طبق دعوتنامه مورخ .............. در ساعت ............. روز ............ مورخ ............ با حضور ............ نفر از دوطلبان عضویت در محل ........................................................ تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه بوسیله آقای / خانم ................... رئیس سنی، بدواً نسبت بانتخاب هیات رئیسه جلسه رای گیری بعمل آمد و در نتیجه آقای / خانم ....................................................................... شدند. آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه مجمع توسط منشی قرائت شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود. 
1- گزارش هیات موسس در موارد آوردهای غیر نقدی و هزینه‌های انجام یافته قرائتو بشرح ذیل تصویب رسید ................................................................................................................. 
2- اساسنامه شرکت قرائت و مفاد آن در .............. ماده و ................... تبصره با رأی ................... نفر موافق بتصویب رسید و ذیل کلیه صفحات آن توسط هیئت رئیسه مجمع امضاء گردید. 
3- نسبت به انتخاب ................... نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و ................. نفر اعضای علی البدل وفق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی بعمل آمد که با اکثریت نسبی آراء به ترتیب: 
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی 
1- 
2- 
3- 
بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و 
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی 
1- 
2- 
بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال و 
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی 
1- 2- 
پست بازرس یا بازرسان اصلی شرکت تعاون 
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی 
1- 
2- 
بسمت بازرس یا بازرسان علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
4- روزنامه ........................... برای درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید. 
5- مجمع عمومی عادی به هیئت مدیره با حق توکیل به غیر مأموریت و وکالت میدهد حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید. 
نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء 
رئیس مجمع نائیت رئیس مجمع منشی مجمع 
نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین: 
فرم شماره 5 
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر امضاء ملاحظات
 
فارسی شده توسط : طراحی سایت

 

ثبت شرکت ثبت برند
ثبت تغییرات شرکت اخذ ایزوی شرکت
پلمپ دفاتر شرکت انحلال شرکت
ثبت اختراع راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت

مشتری گرانقدر؛ شما می توانید هم اکنون از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید . 
مشاوره = آگاهی = تصمیم هوشمندانه
شماره تماس ثبت شرکت بیست :
02188884114- 02188885547 
کارشناسان ثبت شرکت بیست :
تهرانی:09901222949-کیا: 09199373486
آرمان : 09901222939 آریا: 09199373489
09122151219 - 09122478321
686امروزmod_vvisit_counter
1801دیروزmod_vvisit_counter
4744این هفتهmod_vvisit_counter
14466هفته گذشتهmod_vvisit_counter
38044این ماهmod_vvisit_counter
59812ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1502014کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 50 مهمان حاضر
IP شما: 34.231.21.123
 , 
امروز: 28 آبان 1398
اخذ رتبه پیمانکاری و مشاور 1 تا 5
ارتقای رتبه پیمانکاری و مشاور 1 تا 5
خرید رتبه پیمانکاری و مشاور 1 تا 5
فروش رتبه های پیمانکاری و مشاور 1 تا 5