ثبت شرکت، ثبت برند، اخذ ایزو، پلمپ دفاتر شرکتها، انحلال شرکت، ثبت تغییرات شرکتها و صورتجلسات و آگهی های شرکتها و... نیاز به مشاوری امین و کارآزموده دارد.با مشاورین ما تماس بگیرید : 88884114 021
  • ثبت شرکت

  • مشاوره ثبت شرکتها

  • ثبت تغییرات شرکتها

  • پلمپ دفاتر شرکتها


صورتجلسات

بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

 

1ـ نمونه لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی.                                                                                                            

2ـ نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه.    

3ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه      

4- نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

5ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.                                      

6ـ نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تائید ترجمه مدارک شرکت. 

7ـ نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها.

8ـ نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص.                                                                           

9ـ نمونه صورتجلسه تعهدنامه هیأت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید.                                                                                                          

10ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده (47) لایحه اصلاحی قانون تجارت

11ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده (44) لایحه اصلاحی قانون تجارت

12ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص

( برای هر نوع مجمع)

 

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا ( عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) موخ ……….………شرکت:

شماره                 نام و نام خانوادگی          تعداد سهام          امضا سهامدار یا وکیل رسمی

1-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

2-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

3-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

4-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                  ………….……………

5-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

6-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

7-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در شرکتهای سهامی خاص

 

آگهی حق تقدم شرکت ..........................................سهامی خاص ثبت شده به شماره ....................و شناسه ملی ...................... باطلاع کلیه سهامداران شرکت ..........................................سهامی خاص ثبت شده به شمار....................می رساند.

که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق ا لعاده مورخ ....................و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ...............................ریال به مبلغ ...............................ریال منقسم به ....................سهم............................ریالی با نام / بی نام یا تواماً از طریق ( مطالبات –آورده نقدی یا تواماً و یا موارد دیگر مندرج ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به ....................استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره .............................شرکت نزد بانک ....................شعبه ....................واریز فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران  خیابان....................کوچه ....................پلاک...................کد پستی ....................تسلیم نماید. ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود ......... ریال حق تقدم در افزایش سرمایه دارد . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 

 

هیات مدیره شرکت

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 

در شرکتهای سهامی خاص

 

آگهی دعوت سهامداران شرکت..........................................سهامی خاص ثبت شده به شماره .........................و شناسه ملی ...................... جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت ................مورخ ................در آدرس ................خیابان................کوچه ................کدپستی................تلفن................تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

 

دستور جلسه:

1-   انتخاب اعضای هیات مدیره

2-   انتخاب بازرسین

3-   انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

4-   تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.

 

 

هیات مدیره شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    بسمه تعالی

 

نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده   

در شرکتهای سهامی خاص

 

آگهی دعوت سهامداران شرکت..........................................سهامی خاص ثبت شده به شماره .........................و شناسه ملی ...................... جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت ................مورخ ................در آدرس ................خیابان................کوچه ................کدپستی................تلفن................تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

 

دستور جلسه:

1-   انتخاب اعضای هیات مدیره

2-   انتخاب بازرسین

3-   انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

4-   تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.

 

 

هیات مدیره شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

در شرکت سهامی خاص

 

آگهی دعوت سهامدارن شرکت........................................سهامی خاص ثبت شده به شماره ..................و شناسه ملی ...................... جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده.

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت .........مورخ ....................در آدرس .........................خیابان..........................   کوچه .........................کدپستی ..........................تلفن .....................   …تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

 

دستور جلسه:

اتخاذ تصمیم در خصوص: ( وظایف مجمع عمومی فوق بشرح ذیل است که یک یا چند تای آن انتخاب و در آگهی نوشته شود.

1-   تغییر محل شرکت

2-   تغییر محل موضوع شرکت

3-   تغییر اصلاح اساسنامه

4-   افزایش سرمایه شرکت

5-   کاهش سرمایه  شرکت

6-   انحلال شرکت

7-   تغییر نام شرکت

8-   تأسیس شعبه شرکت

 

 

هیات مدیره شرکت

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه در خواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تایید ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشورهای جهان

 

 

مدیریت محترم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

 

با سلام

احتراماً خواهشمند مراتب عدم انحلال شرکت....................................................سهامی خاص ثبت شده به شماره .................و شناسه ملی ........................ را به وزارت امور خارجه اعلام فرمایند.

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها

 

ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

 

با سلام

احتراماً خواهشمند است اجازه فرمایید بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها دفتر شرکت  ........................................  که تحت شماره....................به ثبت رسیده را ملاحظه نمایم.

 

 

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص

 

اداره محترم ثبت شرکتها

      احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت ......................................  به شماره ثبت........................و شناسه ملی ...................... با رعایت ماده 225 قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.

                                                                                        

 

مدیر یا مدیران تصفیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


بسمه تعالی

نمونه تعهدنامه هیئت مدیره بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق

 افزایش سهام پرداخت گردید

 

   اداره محترم ثبت شرکتها

   باسلام

احتراما هیئت مدیره شرکت …….……….……………  ثبت شده به شماره ….…………و شناسه ملی.........

در صورتجلسه مورخ ….……………مربوط به افزایش سرمایه تعهد می نماید که به همه سهامداران نسبت به سهمشان سود تعلق گرفته و در افزایش سرمایه شرکت نموده اند.

 

 

 

امضاء هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت

 

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………………..در اجرای ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 60 روز نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس:……………………………………………………………...……………………………………………………

مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکرات:

 

1-   کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـآگهی فوق در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه به شرکت منتشر و مهلتی که کمتر از 60 روز از تاریخ آگهی نباشد باید به سهامداران داده شود.

     3- مقام دعوت کننده هیئت مدیره می باشد.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          بسمه تعالی

 

نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت

 

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………...……در اجرای ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 6 ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت بهآدرس : ……………………………………………………………...……………………………………………………

مراجعه نمایند.   

بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده  تلقی می گردد.


تذکرات :

 

1-   کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد

2-   آگهی فوق در سه نوبت به فاصله پنج روز در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد.

3-   مقام دعوت کننده هیأت مدیره می باشد.

 

بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده

در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

 

بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران شرکت ..........................................................  سهامی خاص به شماره ثبت ..............................  و شناسه ملی ................ دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ....... مورخ ............................  و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت .....................در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع فوق العاده

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 

 

 

 

هیئت مدیره

تذکرات:

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2-رعایت فاصله دعوت حداقل 10 روز حداکثر 40 روز.

3-تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.

4-موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود.

5-دستور جلسه مشخص گردد.

6-مقام دعوت کننده مشخص گردد.

7-طی دو صورتجلسه جداگانه تغییرات اعلام گردد.


 

 

بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود

(تضامنی نسبی)

 

فهرست

1-نمونه نامه ختم تصفیه                                                                                                                 

2-نمونه آگهی دعوت از شرکاء جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص به طور همزمان                                                                                     

3-آگهی دعوت از سهامداران/ شرکاء                                                                                           

 

بسمه تعالی

نمونه اعلام ختم تصفیه با مسئولیت محدود و مؤسسات

 

اداره محترم ثبت شرکتها

احتراماً

بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت  .................به شماره ثبت  ......................  و شناسه ملی ...................... با رعایت ماده 215 قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.

                                     

 

مدیر یا مدیران تصفیه 

 

بسمه تعالی

 

نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی

بطور فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود بطور همزمان

 

      بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت .......................................................................  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت ..................................  دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ............   مورخ ........................   و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ...............  در محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع فوق العاده

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 

 

هیئت مدیره

 

تذکرات:

1-   کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2-   رعایت فاصله دعوت حداقل 10 روز حداکثر 40 روز.

3-   تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.

4-   موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود.

5-   دستور جلسه مشخص گردد.

6-   مقام دعوت کننده مشخص گردد.

7-  طی دو صورتجلسه جداگانه تغییرات اعلام و پذیرش گردد.

 

بسمه تعالی

آگهی دعوت از سهامداران/ شرکاء

 

      بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران محترم شرکت .........................................................................سهامی خاص/ مسئولیت محدود به شماره ثبت ...........................دعوت بعمل می آید تا در جلسه  ..................................................  که در ساعت ...........................  مورخ   ................................  در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه

 

 

 

هیئت مدیره

 

تذکرات:

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ رعایت فاصله دعوت حداقل 10 روز حداکثر 40 روز.

3ـ تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.

4ـ موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود.

5- دستور جلسه مشخص گردد.

6- مقام دعوت کننده مشخص گردد.

 
فارسی شده توسط : طراحی سایت

 

ثبت شرکت ثبت برند
ثبت تغییرات شرکت اخذ ایزوی شرکت
پلمپ دفاتر شرکت انحلال شرکت
ثبت اختراع راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت

مشتری گرانقدر؛ شما می توانید هم اکنون از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید . 
مشاوره = آگاهی = تصمیم هوشمندانه
شماره تماس ثبت شرکت بیست :
02188884114- 02188885547 
کارشناسان ثبت شرکت بیست :
تهرانی:09901222949-کیا: 09199373486
آرمان : 09901222939 آریا: 09199373489
09122151219 - 09122478321
649امروزmod_vvisit_counter
1801دیروزmod_vvisit_counter
4707این هفتهmod_vvisit_counter
14466هفته گذشتهmod_vvisit_counter
38007این ماهmod_vvisit_counter
59812ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1501977کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 27 مهمان حاضر
IP شما: 34.231.21.123
 , 
امروز: 28 آبان 1398
اخذ رتبه پیمانکاری و مشاور 1 تا 5
ارتقای رتبه پیمانکاری و مشاور 1 تا 5
خرید رتبه پیمانکاری و مشاور 1 تا 5
فروش رتبه های پیمانکاری و مشاور 1 تا 5